Good things happen when you narrow your focus
Welcome to Conference

Napište nám na konference@koma-modular.cz

  /  Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek na vzdělávací akci Modularita v našem životě II 2024, online stream a videozáznamy prostřednictvím internetového prodeje prováděného společností KOMA MODULAR s.r.o. Součástí podmínek jsou i Zásady ochrany osobních údajů.

1. Základní ustanovení

1.1. Společnost KOMA MODULAR s.r.o. („Poskytovatel“), se sídlem Říčnaská 1191, 763 12 Vizovice, IČ 46966170, DIČ CZ46966170, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6807, zastoupená Stanislavem Martincem, vydává tyto obchodní podmínky, které upravují prodej vstupenek na akci Modularita v našem životě II 2024, konající se 5. září 2024 ve Zlíně, prodej vstupenek, prodej přístupu na online stream a prodej videozáznamů přednášek z tohoto i uplynulého ročníku.

1.2. Aktuální kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na stránkách https://www.modular-hub.cz/

1.3. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) blíže vymezují práva a povinnosti, jež vzniknou Poskytovateli a zájemci o nabízené služby (“Objednatel”) v souvislosti s uzavřením smlouvy.

1.4. Tyto OP jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

2. Prodej vstupenek

2.1. Poskytovatel prostřednictvím svých webových stránek www.modular-hub.cz vyzývá k podávání objednávek na uzavření smlouvy o koupi vstupenek na výše specifikovanou akci.

2.2. Pro objednání vstupenek je nezbytné uvést a odeslat všechny údaje potřebné k rezervaci vstupenek.

2.3. Objednatel realizuje objednávku prostřednictvím internetového rozhraní Poskytovatele jako návrh na uzavření smlouvy o koupi vstupenek. Přijetím Objednávky Poskytovatel vstupenku zájemci zarezervuje.

2.4. Odesláním Objednávky Objednatel souhlasí s těmito OP a Zásadami ochrany osobních údajů. Tyto OP jsou podle § 1751 odst. 1 občanského zákoníku (OZ) součástí obsahu smlouvy.

2.5. Kupní smlouva o prodeji vstupenek je uzavřena akceptací Objednávky Poskytovatelem.

2.6. Vzhledem k charakteru akce a ceně vstupenek je Objednatel považován za profesionála. Neuplatňují se proto ustanovení na ochranu spotřebitele.

2.7. Kupní cenu je možné zaplatit pouze bankovním převodem. Po uhrazení ceny zašle Poskytovatel Objednateli potvrzení e-mailem a vstupenka je k dispozici ke stažení.

2.8. Vstupenka je vázána na účastníka, účastníka lze na žádost změnit nejpozději do 26. srpna 2024.

2.9. Součástí vstupenky je rovněž časově omezené právo přístupu do interní databáze videozáznamů z výše specifikované akce.

2.10. Účast na prezenčních částech akce může být podmíněna protiepidemickými opatřeními.

2.11. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu řečníků z jakéhokoli důvodu.

2.12. V případě, že by nastala situace znemožňující nebo výrazně ztížící provedení akce fyzicky, Poskytovatel vyvine maximální úsilí pro zajištění akce prostřednictvím online přenosu.

3. Cena vstupenek

3.1. Cena vstupenek je uvedena na stránkách www.modular-hub.cz, vždy bez DPH.

3.2. Při nemožnosti účasti má Účastník nárok na vrácení 80 % uhrazené ceny vstupenky, a to při uplatnění tohoto práva nejpozději do 15.7.2024.

3.3. V případě zrušení akce náleží kupujícím plná náhrada ceny vstupenek.

5. Postup před uskutečněním akce

5.1. Před začátkem akce Poskytovatel zajistí vše potřebné pro její uskutečnění v závislosti na obsahu vstupenky.

5.2. Pokud nebude obsazenost akce vyšší než 50 %, je Poskytovatel oprávněn akci zrušit.

5.3. Poskytovatel může akci zrušit i z důvodu nepředvídatelných okolností nebo vyšší moci.

5.4. V případě zrušení akce nabídne Poskytovatel náhradní termín nebo vrátí cenu vstupenky.

6. Konání akce

6.1. Materiály poskytnuté účastníkům jsou autorským dílem. Jejich obsah nelze upravovat ani šířit bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

6.2. Poskytovatel může akci ukončit, zkrátit či omezit z důvodu vyšší moci nebo živelné události.

6.3. Účastník souhlasí s využitím svého obrazu nebo podobizny pro komerční nebo propagační účely akce.

6.4. V místě konání akce mohou být pořizovány zvukové a/nebo obrazové záznamy pro účely zpravodajství.

7. Osobní údaje a účinnost OP

7.1. Zásady ochrany osobních údajů jsou součástí těchto podmínek.

7.2. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 19. března 2024.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Závazky Poskytovatele se promlčují ve lhůtě jednoho roku.

8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit obsah těchto OP.

8.3. Neplatnost jednoho ustanovení neovlivňuje platnost ostatních ustanovení.

8.4. Pro spory z těchto obchodních podmínek se použije právo České republiky.